Algemene Voorwaarden

Digitale diensten en producten van Over Liefde Gesproken zijn ondergebracht op de website www.boostyourlovelife.nl, die onderdeel is van Over Liefde Gesproken.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen steeds de hierna te noemen betekenis:

– Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Over Liefde Gesproken;

– Over Liefde Gesproken: De handelsnaam van de eenmanszaak van Ivonne Schouten-Hoek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73424579, BTW-nummer NL001810512B10;

– Klant: De natuurlijk meerderjarige persoon die producten of diensten koopt van Over Liefde Gesproken;

– Overeenkomst: De overeenkomst tussen Klant en Over Liefde Gesproken;

– Inloggegevens: De combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het gebruik van digitale diensten en producten van Over Liefde Gesproken;

– Producten en diensten: De door Over Liefde Gesproken aangeboden producten en diensten, als genoemd op haar Websites,

– Websites: De websites www.overliefdegesproken.nl en www.boostyourlovelife.nl van Over Liefde Gesproken waarop Over Liefde Gesproken de Klant en derden informeert over de onderneming en waarop zij haar producten en diensten aanbiedt:

– www.overliefdegesproken.nl: website voor algemene informatie en niet-digitale producten en diensten van Over Liefde Gesproken waaronder lezingen, workshops, intervisiegroepen en webinars;

– www.boostyourlovelife.nl: website voor digitale producten en diensten van Over Liefde Gesproken, waaronder de online relatiecursus Boost Your Love Life;

– Boost Your Love Life: Product van Over Liefde Gesproken;

– Community: het besloten deel van de website www.boostyourlovelife.nl dat beschikbaar is voor de gebruiker van de onlinecursus Boost Your Love Life na inloggen;

– Privacy Statement: De privacyverklaring van Over Liefde Gesproken, die te vinden is op de website www.overliefdegesproken.nl en daaraan gelinkte websites van Over Liefde Gesproken.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen de Klant en Over Liefde Gesproken bij aankoop van een product of dienst van Over Liefde Gesproken, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Over Liefde Gesproken, doch tevens voor al diegenen die voor haar werkzaam zijn.

2. Indien één of meer van deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige voorwaarden niet aangetast. Partijen zullen alsdan in gezamenlijk overleg en in de geest van deze algemene voorwaarden de voorwaarden aanpassen, in die zin dat de niet-verbindende voorwaarde wordt vervangen door een voorwaarde die zo min mogelijk verschilt van de betreffende niet-verbindende voorwaarde.

3. Op de rechtsverhouding tussen Klant en Over Liefde Gesproken is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst met betrekking tot de aankoop van producten en diensten van Over Liefde Gesproken komt tot stand ofwel door het doorlopen van het bestelproces op www.boostyourlovelife.nl, waaronder de acceptatie van de algemene voorwaarden, ofwel door aanvaarding van een op maat gemaakte overeenkomst.

2. Over Liefde Gesproken heeft het recht zonder opgaaf van reden het verlenen van (nadere) diensten aan een (potentiële) klant te weigeren.

Artikel 4. Gebruiksrecht

1. Over Liefde Gesproken verleent aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot haar producten en diensten.

2. Het gebruiksrecht gaat in zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 5. Prijs en betaling

1. De prijs van een op de website aangeboden product of dienst is geldig op het moment en zolang deze prijs op de website wordt vermeld. BTW is inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij expliciet anders aangegeven.

2. Betaling van diensten of producten vindt plaats ofwel conform de op de website vermelde wijze, ofwel conform de op maat gemaakte overeenkomst.

Artikel 6. Rechten en plichten van Over Liefde Gesproken

1. Over Liefde Gesproken garandeert niet dat informatie op haar websites altijd correct, actueel of volledig is.

2. Over Liefde Gesproken behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren en het gebruik van haar websites.

3. Over Liefde Gesproken spant zich in om de onlinecursussen als vermeld op haar websites continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de onlinecursussen te allen tijde beschikbaar zijn.

4. Over Liefde Gesproken garandeert de Klant tot één jaar na aankoop van een cursus toegang tot deze cursus via haar website.

5. Over Liefde Gesproken behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar cursussen.

6. Over Liefde Gesproken kan haar cursussen uitbreiden met modules die nieuwe kennis bevatten. Nieuwe cursussen en uitbreidingen op bestaande cursussen die Over Liefde Gesproken aanbiedt, vallen niet onder de reikwijdte van een reeds bestaande overeenkomst.

7. Over Liefde Gesproken kan een elektronische nieuwsbrief verzorgen waarin de klant wordt geïnformeerd over haar producten en diensten, ontwikkelingen daarvan en artikelen die op haar websites zijn geplaatst. De klant ontvangt deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces aan Over Liefde Gesproken is verstrekt, tenzij de Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen.

Artikel 7. Rechten en plichten van de Klant

1. Tijdens het bestelproces van een cursus op een website van Over Liefde Gesproken moet de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Over Liefde Gesproken voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk.

2. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van een cursus en al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.

3. Het gebruiksrecht dat Over Liefde Gesproken aan de Klant verleent mag uitsluitend gebruikt worden voor zijn eigen leerproces. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht, waaronder de inloggegevens, te verkopen, te verhuren, aan een ander in gebruik te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking aan een derde te stellen.

Artikel 8. Community

De Klant is zelf verantwoordelijk wat er onder zijn naam op het besloten deel van de website dat voor gebruikers beschikbaar is (de Community) gepost wordt. Over Liefde Gesproken is gerechtigd zonder opgaaf van redenen comments te verwijderen van het platform. Bij kwetsende uitspraken is Over Liefde Gesproken gerechtigd de toegang tot de cursus en de community per direct op te zeggen. De Klant kan in dat geval geen aanspraak maken op garantie, terugbetaling van het aankoopbedrag van de cursus of vergoeding van kosten.

Artikel 9. Garantie en herroepingsrecht

1. Over Liefde Gesproken staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en diensten in overeenstemming met wat de Klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten.

2. Mochten zich gebreken voordoen in een door Over Liefde Gesproken geleverde digitale dienst als gevolg van programmeer- en/of design fouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen.

3. Als een aangeschafte onlinecursus niet overeenkomt met hetgeen de Klant op basis van de productgegevens mocht verwachten, heeft de Klant recht op restitutie van het aankoopbedrag. Daartoe dient de klant binnen 14 dagen na het doorlopen van het online bestelproces via de mail info@boostyourlovelife.nl onder opgave van de reden zijn aanspraak op restitutie kenbaar te maken. De inloggegevens van de Klant worden verwijderd.

4. De Klant dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Websites van Over Liefde Gesproken, de online leeromgeving en andere producten en diensten, en met betrekking tot alles wat Over Liefde Gesproken ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s, luistercolumns, muziek en afbeeldingen, komen toe aan Over Liefde Gesproken.

2. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

3. Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

4. De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de producten en diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Alle door Over Liefde Gesproken gegeven adviezen, gedeelde kennis op haar websites, in haar producten of diensten verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van te leveren diensten zijn vrijblijvend. Over Liefde Gesproken geeft geen garantie voor succes.

2. De aansprakelijkheid van Over Liefde Gesproken voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met een geleverd product of geleverde dienst, is beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het product dat of de dienst die door de Klant is gekocht.

3. Over Liefde Gesproken is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door of namens de Klant.

4. Over Liefde Gesproken is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van de Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade, als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de producten of diensten.

5. Over Liefde Gesproken is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (onderhouds)werkzaamheden aan haar websites, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het (tijdelijk) niet functioneren van de onlinecursussen. Over Liefde Gesproken zal zoveel mogelijk tijdig op haar website kenbaar maken indien een product of dienst tijdelijk niet bereikbaar is.

Artikel 12. Overmacht

Over Liefde Gesproken is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan:

a. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van haar websites;

b. een tekortkoming doordat haar website is gehackt;

c. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;

d. belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;

e. brand;

f. Denial of Services (DoS) aanvallen;

g. door Over Liefde Gesproken onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Over Liefde Gesproken afhankelijk is.

Artikel 13. Privacy

In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft Over Liefde Gesproken een privacy statement opgesteld, waarin beschreven wordt hoe en op welke wijze wordt omgegaan met (persoons)gegevens van de Klant. Dit privacy statement is gepubliceerd op de websites van Over Liefde Gesproken.